@@edit

با مشکل مواجه شدن ایمپلنت دندان

@@description

از کجا بفهمیم ایمپلنت دندان با مشکل مواجه شده است؟

/%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/

در هر عملی ممکن است نتایج آنگونه که انتظار می رود، از آب درنیاید. ایمپلنت دندان نیز مستثنی از این قضیه نیست. این درصد هرچقدر هم کم باشد اما باز وجود دارد. طبق بررسی های گوناگون نتایج موفقیت آمیز بودن ایمپلنت دندان به 95% می رسد. یعنی حدود 5% از عمل های ایمپلنت موفقیت آمیز نیستند. این...

جستجو نتیجه ای نداشت.