@@edit

رعایت نکات بهداشتی در نگهداری ایمپلنت دندان

@@description

رعایت نکات بهداشتی در نگهداری ایمپلنت دندان

/%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86/

امروزه ایمپلنت برای برگرداندن سلامت و زیبایی دندان بسیار موثر می باشد که در مقایسه با روش های دیگر جایگزین مناسبی برای دندان بوده و چون در ریشه جایگزین می شود عملکردی طبیعی خواهد داشت.این نکته قابل ذکر است که این روش هزینه ی بیشتری در مقایسه با روش های دیگر دارد اما درعوض ماندگاری بیشتری...

جستجو نتیجه ای نداشت.