@@edit

شکست ایمپلنت دندان

@@description

چه گروه افرادی با ریسک بالاتری از احتمال شکست ایمپلنت دندان برخوردارند؟

/%DA%86%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%8A%D8%B3%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF/

از لحاظ آماری که گرفته شده احتمال شکست ایمپلنت دندان در بعضی بیماران بیشتر است. گروه‌هایی همچون: بیمارانی که دارای سن کم هستند و استخوان فک آن ها به طور کامل رشد و تکامل نیافته. بیمارانی که از تراکم کم در استخوان فک برخوردارند و دارای سابقه ی تخریب شدید هستند. اشخاصی که بیش از حد سیگار...

جستجو نتیجه ای نداشت.