@@edit

چطور می توان دندانی را که از بین رفته درمان کرد بر

@@description

چطور می توان دندانی را که از بین رفته درمان کرد؟ بریج یا ایمپلنت؟

/%DA%86%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B1%D8%A7-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AC-%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%8A%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA/

دندان های از دست رفته را می توان به طرقی که در ذیل مطرح شده است، جایگزین کرد: 1- قرار دادن پل یا بریج( Bridge ) علت نامگذاری پل یا بریج آن است که دو دندان واقع شده در مجاورت ناحیه بی دندانی نقش پایه را ایفا می کند و در فضای خالی بین آن ها،یک یا چند دندان اضافه می شود.از نظر ساختاری،پل ها...

جستجو نتیجه ای نداشت.