@@edit

All on four چیست

@@description

All on four چیست؟

/all-on-four-%DA%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA/

این تکنیک روشی است که بوسیله قرار دادن ۴ ایمپلنت در هر فک بی دندان می توان کل پروتز یک فک را بر روی این ۴ ایمپلنت سوار کرد.حسن این روش هزینه پایین تر ان است. علاوه بر این در صورت استحکام اولیه مناسب ایمپلنتها در فک می توان در ظرف مدت چند روز پروتز موقت ثابتی را هم به فرد تحویل داد و یا...

جستجو نتیجه ای نداشت.